Защо консултациите и съветите по телефона не са безплатни?

Защо консултациите и съветите по телефона не са безплатни?

Времето е величина, чиято стойност никой не поставя под съмнение. От мнозина тя е определяна като ценен ресурс, въз основа на който могат да се реализират значими приходи. Като следствие на тази равносметка може да бъде направено заключението, че времето всъщност притежава статут на безценен капитал, стига да бъде управляван умело, без значение за коя сфера на бизнеса става въпрос. Затова не е изненадващо, че процесът по остойностяване на труда протича преди всичко под влиянието на фактора „време“. От значение е времевият отрязък, в рамките на който се предполага, че дадена дейност може да бъде качествено извършена. Същото важи и за софтуерната среда. И при специалистите в тази сфера, както при голяма част от професиите, важно е също и надграждането на уменията в отговор на динамично променящата се среда, което от своя страна също изисква допълнително време. Време, което се определя като инвестиция, която би редуцирала бъдещи усилия.

Факторът време е ценен и поради факта, че трудно може да бъде предвиден. Той не е константна величина, тъй като въпреки относителната си самостоятелност, търпи различни влияния. В повечето случаи не може да бъде управляван заради нестабилността на останалите явления, които го обуславят. Често може да бъде „вкаран“ в препоръчителни рамки, но рядко те могат да бъдат превърнати в непреходни граници. За всички е ясно, че доброто желание не стига, за да се постави ограничение на времето. Става дума не само за оперативните професии. Същото важи и за изкуството и науката, които не могат да бъдат пришпорвани, тъй като човек няма власт над скоростта, с която се задвижва и протича творческият процес. Творчеството само по себе си е обект на редица изследвания и анализи, имащи за цел да проучат дълбинната му същност и да му дадат точно определение, да го направят разбираемо за масовата публика или да му припишат елитарни черти. Именно разминаването между различните теории води до неразбиране и редица заблуди за обхвата му. Колкото и странно да звучи за някои хора, създаването на софтуерни продукти е почти изцяло творчески процес. Творчески процес е също и намирането на решение на даден проблем, дори само като концепция в собствените мисли. Всички равнища на тази дейност изискват спокойствие, което може да бъде постигнато само чрез пестене на време, с цел съсредоточаване на мислите върху основните задачи, анализиране и намиране на решение на задачата.

Тъй като целта на тази статия е обяснение на процеса по остойностяване на труда на софтуерните специалисти, искам да подчертая, че в никакъв случай не искам да неглижирам или подценявам, която и да било друга професия или дейност. Задачата ми е анализ на алгоритъма по формирането на крайната стойността на труда в сферата, затова ще се спра на основните етапи от протичането му.

Всее още се изненадвам от факта, че на много хора им се струва особено странно това, че трябва да заплатят определена сума, за да се свържат по телефона със специалист и да се консултират с него относно използването на даден продукт. Същото важи и за запитванията под формата на чат. Смятам, че това виждане е лишено от редица предварителни значими въпроси, които макар и незададени, са от особена важност, защото нима този тип услуга не отнема време? Кое обуславя това тя да е безплатна? С какво се различава от всички останали професионални дейности?

Да вземем следния пример:

представете си, че имате желание да си поговорите с юрист или адвокат на тема, която е важна за вас, и искате да разберете подробности, както и да си изясните всичко, което ви вълнува. Подобен разговор би бил доста продължителен. Може да отнеме и цял работен ден, а дори и няколко. Сега си отговорете на въпросите, които хората рядко си задават - има ли стойност подобен разговор, колко би струвал и по какъв начин ще се извърши остойностяването му?

На подобен принцип софтуерните специалисти формират цената на труда си. Защото за нас времето и спокойствието са най-ценните ресурси, с които разполагаме, и които са ни необходими, за да да създаваме полезни продукти за вас, нашите клиенти.

За клиентите често остават скрити някои факти от ежедневната ни професионална дейност. Понякога дори само две обаждания на ден могат да прекратят изцяло процеса по създаване на дългоочаквани функционалности в софтуерните продукти, чиято изработка е била планирана доста преди това. Такива обстоятелства налагат създаването на удобни инструменти, които да се използват при спазване на определени правила, за да се избегне въртенето в този омагьосан кръг, който носи негативи и за двете страни.

Всъщност, връщайки се на основния въпрос - защо разговорите по телефона се заплащат - мога отговорно да заявя, че ние, софтуерните специалисти, не изпадаме в дребнавост и в крайности като пресмятаме материалното измерение на всяка секунда не само защото не искаме да се превръщаме в мобилни оператори. За улеснение сме създали абонаментната поддръжка, която обобщава всички услуги, които се предлагат, трансформирани във време, което може да бъде отделено. Защото основната ни цел е предоставяне на качествени услуги и отлично обслужване при възникване на необходимост от помощ, консултация чрез максимално съдействие от наша страна за кратък период от време.

Но въпреки максимално съкратените срокове и оптимизирането на услугите, за нас е важно да имаме достатъчно време, за да творим и развиваме продуктите, за да предлагаме добра поддръжка. За да съчетаем тези две неща, препоръчваме спазването на някои насоки, което ще доведе до по-добро обслужване и до удовлетвореност у клиента. С тази цел препоръчваме избягването на разговорите по телефона, освен ако не е наложително. Предпочитаните начини за осъществяване на контакт с нас са имейл кореспонденцията, чатът или билетната система, специално внедрена за тази цел. Честото използване на тези актуални комуникационни канали, които отговарят на динамично променящата се среда, улеснява протичането на процесите по сътрудничеството и разрешаване на конкретни проблеми като значително намалява времето, необходимо за подбор и прилагане на оптимални методи, водещи до ефективни резултати. Съкращаването на безценния времеви ресурс пък от своя страна води до по-евтина поддръжката и до по-ниски разходи за вас, клиентите, което заедно с качественото изпълнение на поставената задача допринася за високо ниво на удовлетвореност, към което са насочени усилията ни.

 

В. Йорданов