BSRP201610-001 - Обобщен бюлетин за нанесени промени в ServicePRO

Софтуерен продукт: Софтует за сервиз GVServicePRO - сервиз за черна и бяла техника

10.10.2016 г.

Промяна на екрана за въвеждане и редактиране на ремонтна карта

С цел разполагане и разширяване на повече функциите при добавяне и редактиране на ремонтна поръчка, формата е променен и разширен по ширина на екрана.

разширение на формата за добавяне и редактиране на ремонтна поръчка.

Проверка по сериен номер за предишно постъпване за ремонт

Предоставена е нова възможност във формата за добавяне на ремонтна карта, която позволява още в самото начало на създаване/въвеждане на ремонтна поръчка да се направи проверка по сериен номер за това дали дадения уред постъпва повторно (или повече от един път) за ремонт. Проверката може да се направи и по част от серийния номер, като в случай, че има стар ремонт, който отговаря на търсенето системата извежда и попълва автоматично данните за продукта от първия намерен запис. Предстои да се даде и възможност за извеждане/показване на списък с история за ремонтите на продукта със съответния сериен номер.

разширение на формата за добавяне и редактиране на ремонтна поръчка.

Ако при проверката системата попълни част от данните на клиента това означава, че изделието е постъпвало вече преди за ремонт. Важно е да знаете, че за да сработи максимално точно тази функция е необходимо да въведете точно и целия сериен номер в полето за проверка.

Подстатус към основните статуси за ремонт

С цел създаване на възможност за по-гъвкаво организиране и отразяване етапите на ремонта на дадено изделие вече има възможност към всеки един от основно заложените статуси за ремонт свободно да се създадат допълнително подстатуси на всеки един от съществуващите. По този начин се дава неограничена възможност за по-точно отчетност на сервизната дейност, като създадете собствена организация свързана със етапите по ремонтиране на даден продукт.

възможност за създаване на подстатуси на основно заложените статуси за ремонт

Всеки потребител, който има достъп може да създаде и добави нови статуси към избран основен статус. Желателно възможността за въвеждане на подстатуси предварително добре да се обмисли и след това да се пристъпи към попълването им, тъй като системата не позволява изтриване на вече въведени подстатуси.

Предстои включване на допълнителни опции свързани с подстатусите, като възможности за търсене, филтриране и взимане под внимание в справките.

Аксесоари към продуктите

Предимно за ремонт на GSM апарати и таблети, но и приложимо за всички други продукти е добавена възможност за по-точно и по-лесно отбелязване на аксесоарите, които клиентът оставя заедно с продукта за ремонт. Освен полето, което с текстовата възможност, където свободно може да се опише какво клиентът е оставил, под него е разположен блок, в който се извеждат въведените предварително стандартни аксесоари с възможност за отмятане с маркиране.

възможност за по-точно отбелязване на оставените аксесоари заедно с изделието за ремонт

За стандартните аксесоари е предоставена възможност потребителят сам да може да ги опише към всеки отделен продукт. За целта екранът за работа с продуктите е разширен и в него вече може да се прави описа на възможните аксесоари, които биха могли да бъдат оставени от клиент за всеки отделен продукт.