Задаване на фирма издател в документи за продажба

Софтуерен продукт: Складова програма GVStorePRO

15.12.2017 г.

Добавена е възможност, която позволява да се въвежда информация за фирмата издател при създаване на документ за продажба от склад. Целта на тази възможност е да позволи документът да бъде подготвен или маркиран за фактуриране, така че при издаване на фактурата автоматично да се постави фирмата издател и на фактурата. Опцията е полезна за клиенти, които използват възможността на складовия софтуер за многофирмена отчетност.

попълване на издател при документи за продажба

Включването на тази опция позволява разпечатването на складовия документ, и предимно документи които са „ПРОФОРМА ФАКТУРА“ да се извеждат с данните на съответната фирма издател, която е посочена в документа. Това не беше възможно преди промяната и всички документи при печат извеждаха данните само на водещата фирма, която е обвързана с потребителския профил.

печат на данните на избраната фирмата издател в документи за продажба

Тази нова възможност помага явно да се извежда информацията, в модул за продажби, за това, кой документ от коя фирма е издаден и съответно по коя банкова сметка се очаква превод. Това предотвратява възможността за допускане на грешки при издаване на фактура от името на правилна фирма издател.

фактуриране на продажба и наследяване на фирмата издател попълнена в документа за продажба

Възможността за промяна на фирмата издател, при създаване или редактиране на документ за продажба, се определя, чрез право на достъп на конкретната операция. Когато това право не е предоставен данните за издателя на документа се попълва както е заден по подразбиране и не може да бъде променян от потребителя.