Справка за вложени части в ремонти по себестойност

Използването на справката за вложените части в ремонти по себестойност е възможно само, когато се използват складовия (GVStorePRO) и сервизния (GVcarService-2) софтуер в комбинация с изградената връзка между тях. В този случай справката е достъпна в складовия софтуер и това е „Справка за реализирана стока“.

Каква е връзката между двата софтуера?

При създаване на ремонт в софтуера за автосервиз GVCarService-2 и включване на отметката „Създай документ за изписване от склад“, основните данните за автомобила и номерът на ремонтната карта се пренасят и записват в свързания складов документ на GVStorePRO.

свързани документи - сервизната поръчка и складов документ

 

В складовия софтуер GVStorePRO може да се разгледа свързаният документ, като има специално разположена отделна секция, в която са изведени свързаните данните от GVCarService-2. Това са основни данни за автомобила и данни от ремонтната карта.

 

данни за автомобила в складовия документ

 

Към създадения ремонт с изградената свързаност между склада и сервиза се въвеждат вложените материали и части. Списъкът на резервните части и материали се извежда от базата данни на складовия софтуер. За тази цел те предварително трябва да са заведени (заприходени) в складовия софтуер. От списъка със стоките в склада трябва да се изберат и изпишат към ремонта съответните резервни части.

 

избор на материали и части от склада

 

списък на вложените материали и части на свързания складов документ в GVStorePRO

 

По този начин се свързват данните от софтуера за автосервиз GVCarService-2 и складовия софтуер GVStorePRO. Връзката се осъществява между създадената сервизна карта в сервизния софтуер и складовия документ в складовата програма.

За всички сервизни и складови документи създадени по този начин е възможно да се направи справка за вложените части и материали по ремонти.

Важно!

Задължително е да се завърши процеса по изписване на стоките от склада в GVStorePRO, за да може количествата да бъдат приспаднати, като наличност и да бъдат включени в справката за вложените части. За целта се използва предоставената опция в модул продажби на складовия софтуер. С десен бутон върху всяка отделна позиция, на съответния складов документ, може да се потвърди изписването на количеството и завършването на операцията. За да са изписани всички позиции не трябва да фигурират редове с обозначено количество в червено.

 

потвърждаване на изписване на бройките от склад

 

Тази процедура, по изписването на количествата, е възможно да се извършва и с една операция за всеки отделен документ, като за целта е предоставен отделен модул „Предаване и изписване на стока от склад“. Модулът е достъпен от основното меню „Продажби“ на складовия софтуер GVStorePRO.

 

предаване и изписване на стоки от склада

 

предаване и изписване на стоки от склада

 

Къде и как може да се направи справката за вложените части по ремонти?

Справката е достъпна в складовия софтуер GVStorePRO. От основното меню изберете „Справки/ Справка за реализирана стока“

справка за реализирана стока по себестойност

Задайте критериите за генериране на справката и използвайте бутона „Покажи резултатите“, за да се заредят данните. След като се изведе резултатът кликнете върху специално предназначената секция „По артикули и ремонти от GVCarService-2“

 

резултати от справката за реализирана стока по себестойност

 

Използвайте възможността за експорт на данните от справката в XLS формат при необходимост от допълнително обработване на данните.