Заявяване и изписване на части по ремонтна карта

Изписването на части по ремонтна карта се извършва в три основни стъпки и те са:

  • заявяване на необходимите части от склада по конкретна ремонтна карта
  • изписване на частите от склада
  • влагане на частите в ремонта

Първата стъпка от процеса е създаването на списък с необходимите части за извършване на ремонт по конкретна карта (набелязване и изпращане).

Заявяване на части по ремонтна карта

Намерете и се позиционирайте на ремонтната карта, по която трябва да заявите части. Това може да направи, чрез предоставените възможности за търсене. Информацията за ремонтите в екрана със списъка на ремонтите е разделен на две части. В горната част се извежда списъка на ремонтните карти, а под него се намират детайлите към текущо избрания запис (ремонт) разделени в отделни секции.

основен екран със списък на ремонтните карти в сервизния модул ServicePRO към GVStorePRO

Направете активна първата секция "Заявени части" и използвайте бутона "Добави" за да направите нова заявка за част към избрания ремонт.

заявка на части от екрана със списък на ремонтните карти в сервизния модул ServicePRO към GVStorePRO

Извежда се екран за оформяне и добавяне на заявка за изписване на резервна част от склада. В началото трябва да определите дали ще заявите съществуващ артикул или ще създадете текстова заявка. По подразбиране е зададено, че частта ще се търси и заяви от съществуващата номенклатура. Препоръчително е винаги първо да пробвате да намерите частта в съществуващата ноемнклатура.

екран за създаване на заявка на части в сервизния модул ServicePRO към GVStorePRO

Избиране от съществуваща номенклатура

След като отметката "Съществуващ артикул в номенклатурата" е поставена натиснете бутона под нея "Избери от номенклатура", за да се изведе списък на артикулите с информация за наличности и цени.

избор на артикул от номенклатура за създаване на заявка на части в сервизния модул ServicePRO към GVStorePRO

Намерете резервната част, чрез предоставените методи за търсене на артикули в номенклатурата и след това потвърдете избора с двоен клик върху конкретния артикул или с бутона горе вляво.

избор на артикул от номенклатура за създаване на заявка на части в сервизния модул ServicePRO към GVStorePRO

По този начин за избрания артикул (резервна част) се попълват полетата с данни за заявката. Предоставена е и възможност за въвеждане на описателен текст и бележки. По подразбиране полето за количество е попълнено с "1". При необходимост от заявяване на повече бройки въведете стойността им в полето "Поръчано кол."

За добавяне на заявената част към ремонта потвърдете с бутона "Запис".

избор на артикул от номенклатура за създаване на заявка на части в сервизния модул ServicePRO към GVStorePRO

Създаване на текстова заявка

След като сте се уверили, че резервната част не съществува в наличния списък с артикули махнете отметката от "Съществуващ артикул в номенклатурата" и в полето "Описателен текст" опишете с думи каква е частта, която трябва да се заяви за съответния ремонт. При необходимост от по-подробно описание използвайте полето "Детайлно".

Попълнете полетата с информация за доставка и количество и потвърдете добавянето на заявката към ремонта с бутона "Запис"

създаване на текстова заявка на части в сервизния модул ServicePRO към GVStorePRO

Изпращане на заявката към склада

Чрез статуса на заявените части може да се проследи състоянието, в което се намира всяка позиция. Първоначално заявените части са в статус "НАБЕЛЯЗАНО ЗА ЗАЯВКА". Позициите в този статус не могат да се обработват от склада все още. Целта е да опишете(набележите) всички необходими части и след това те да преминат в статус "ЗАЯВЕНО ЗА ИЗПИСВАНЕ ОТ СКЛАД". Това трябва да направите като използвате бутона "ИЗПРАТИ ЗАЯВКА КЪМ СКЛАД" и операцията се извършва за всички позиции, които са били набелязани.

смяна на статус след изпращане на заявени части към склада в сервизния модул ServicePRO към GVStorePRO

След потвърждаване на изпращането ремонтната карта автоматично преминава в статус "ЧАКАЩА", а заявените части в статус "ЗАЯВЕНО ЗА ИЗПИСВАНЕ ОТ СКЛАД".

Вижте още: