Приемане на изписани части от склад и вписване към ремонт

След като частите са изписани от склада, подготвени и изпратени към даден сервиз по съответните ремонтни, те вече може да бъдат приети и вписани като вложени по ремонтите. Системата периодично прави проверка за това дали има изпратени части и извежда информация за това на основния екран в панела „Действия“

вписване на части към ремонт (вложени части към ремонт)

В скобите е отразена информацията за общия брой на изпратените части. Кликнете върху активната връзка „Изписани позиции за приеман (10)“ за да видите всички ремонти, за които са изпратени частите и могат да бъдат приети и вложени към ремонтите.

списък на ремонтите, по които има изпратени части за вписване

Кликнете два пъти върху избран от вас ремонт, за да се позиционирате на него. След това отворете секцията „Вложени части“. В ляво от таблицата използвайте бутона „ПРИЕМИ (4)“, за да приемете частите. В скобите се извежда информация за броя на частите, които очакват да бъдат потвърдени за вписване към ремонта (в случая са 4).

списък на ремонтите, по които има изпратени части за вписване


списък на ремонтите, по които има изпратени части за вписване

След като потвърдите операцията „Приемане на изписаните стоки от склада“ всички стоки автоматично ще се появят като вложени части по ремонта, а ако погледнете в секцията „Заявени части“ ще видите, че статусът е променен на „ВЛОЖЕНО“ за всички от позициите, които са приети и вписани към ремонта.

списък на ремонтите, по които има изпратени части за вписване


списък на ремонтите, по които има изпратени части за вписване

Изтриване на вложени части по ремонти

Изтриването на вложените части по ремонт може да се и извърши единствено и само от складовия модул „Продажби“, като конкретната позиция се изтрие от съответния складов документ. Така тя ще бъде премахната като вложена и от ремонтната поръчка.

изтриване на вложена част по ремонт

Имайте предвид, че след като дадена част бъде изтрита от вложените части по ремонта, в секцията със заявените части конкретната част няма да бъде премахната, но това не се отразява по никакъв начин на стойностите и справките. В тази секция (заявени части) се съхранява само историята на заявените части чисто информативно.

Подробна информация за вложените части

От секцията „Вложени части“ на сервизния модул, вдясно от списъка с вложените части към ремонта може да използвате бутона „Информация“ или да кликнете два пъти върху конкретна позиция, за да се изведе екран с подробна информация.

информация за вложена част към ремонтна поръчка

В този екран с информация за вложената част към ремонта се предоставя и възможност да въведете серийния номер на подменената част (ако случаят е такъв, че има подменена част). Потвърдете със запис ако искате да се отрази промяната за въведения сериен номер.

Вижте още: